دوره های دوخت برتر

دوره بافندگی
 • نام دوره
  دوره بافندگی
 • طول دوره
  32 جلسه
 • قیمت
  3,500,000 تومان

توضیحات دوره

سر فصل ها

  • درس اول
   • قسمت 01- مقدمه
   • قسمت 02 آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز برای قلاب بافی
   • قسمت 03 روشهای دست گرفتن قلاب
   • قسمت 04 بافت زنجیره
   • قسمت ‎⁨05 پایه کوتاه⁩
   • قسمت ‎⁨06 پایه ساده
   • قسمت ‎⁨07 زنجیره چرخشی
   • قسمت ‎⁨08 پایه بلن
   • قسمت ‎⁨۰۹ پایه دوبل
   • قسمت ‎⁨۱۰ سه پایه بلند اضافی
   • قسمت ‎⁨۱۱ سه پایه بلند دسته ای
   • قسمت ‎⁨۱۲ سه پایه بلند بیضی شکل
   • قسمت ‎⁨۱۳ پایه پفکی
   • قسمت ‎⁨۱۴ پایه فندوقی - ذرتی
   • قسمت ‎⁨۱۵ پایه ضربدری⁩
   • قسمت ‎⁨۱۶ بافت کشباف (پایه برجسته از رو)
   • قسمت ‎⁨۱۷ بافت کشباف (پایه برجسته از زیر)
   • قسمت ‎⁨۱۸ بافت پیکت⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹ بافت حاشیه اریب
   • قسمت ‎⁨ ۲۰ علائم و نشانه ها⁩
  • درس دوم
   • قسمت ‎⁨21 مقدمه⁩
   • قسمت ‎⁨22 نقشه خوانی (بافت رومیزی)⁩
   • قسمت ‎⁨23 توری بافی
   • قسمت ‎⁨بافت مسطح شش ضلعی⁩24
   • قسمت ‎⁨25 بافت طرح آناناسی⁩
   • قسمت ‎⁨26 بافت فیله بافی
   • قسمت ‎⁨27 یک مدل نقشه خوانی
   • قسمت ‎⁨28 نقشه حاشیه کار
   • قسمت ‎⁨29 نقشه حاشیه کار
   • قسمت ‎⁨30 نقشه حاشیه کار
   • قسمت ‎⁨31 نقشه حاشیه کار⁩
   • قسمت ‎⁨32 نقشه حاشیه کار⁩
  • درس سوم
   • قسمت ‎⁨33 مقدمه
   • قسمت ‎⁨34 حلقه بافی (دایره)⁩
   • قسمت ‎⁨35 بافت مربع⁩
   • قسمت ‎⁨36 بافت مثلث⁩
   • قسمت ‎⁨37 دو روش اتصال قطعات بافت (موتیف) با استفاده از پایه کوتاه⁩
   • قسمت ‎⁨38 روش سوم وصل موتیف (اتصال موتیف ها حین کار)⁩
   • قسمت ‎⁨39 روش اتصال تعداد زیاد موتیف⁩
   • قسمت ‎⁨40 اتصال موتیف ها با استفاده از زنجیره⁩
   • قسمت ‎⁨41 بافت پیکسل⁩.
   • قسمت ‎⁨42 بافت موتیف برای زیرلیوانی⁩
   • قسمت 43 اصول بافت روبالش و کوسن⁩.
   • قسمت ‎⁨44 اصول بافت رو تختی⁩.
   • قسمت ‎⁨45 اصول بافت پتوی نوزاد⁩.
   • قسمت ‎⁨46 اصول بافت شال مبل⁩
   • قسمت ‎⁨47 اصول بافت روتختی⁩.
   • قسمت ‎⁨48 اصول بافت روتختی⁩.
   • قسمت ‎⁨49 اصول بافت شال مبل⁩.
   • قسمت ‎⁨50 اصول بافت آباژور⁩.
   • قسمت ‎⁨51 نقشه موتیف⁩.
   • قسمت ‎⁨52 نقشه موتیف⁩.
   • قسمت ‎⁨53 نقشه موتیف⁩.
   • قسمت ‎⁨54 نقشه موتیف⁩.
   • قسمت ‎⁨55 نقشه موتیف⁩.
   • قسمت ‎⁨56 نقشه موتیف⁩.
  • درس چهارم
   • قسمت ‎⁨57 مقدمه⁩
   • قسمت ‎⁨58 آشنایی با بافت ایرلندی⁩.
   • قسمت ‎⁨59 بافت برگ نارون (بافت ایرلندی)⁩.
   • قسمت ‎⁨61 بافت گل رز نواری (برجسته)⁩.
   • قسمت ‎⁨60 بافت گل رز ایرلندی⁩
   • قسمت ‎⁨62 بافت گل (روش سوم)⁩
  • درس پنجم
   • قسمت ‎⁨63 مقدمه⁩.
   • قسمت ‎⁨64 بافت بلژیکی (نوار نوع اول)⁩.
   • قسمت ‎⁨65 بافت بلژیکی (نوار نوع دوم)⁩.
   • قسمت ‎⁨66 بافت بلژیکی (نوار نوع سوم)⁩.
   • قسمت ۶۷ بافت بلژیکی (شکل دادن نوارهای بافته شده به صورت مارپیچ)⁩.
   • قسمت ‎⁨ ۶۸ بافت بلژیکی (شکل دادن نوارهای بافته شده به صورت اتصال موازی)⁩.
   • قسمت ‎⁨۶۹ بافت بلژیکی (شکل دادن نوارهای بافته شده به صورت اتصال مدور)⁩.
  • درس ششم
   • قسمت ‎⁨۷۰ مقدمه⁩.
   • قسمت ۷۱ حلقه بافی⁩.
   • قسمت ‎⁨۷۲ نقشه رومیزی⁩.
   • قسمت ۷۳ نقشه رومیزی
   • قسمت ۷۴
   • قسمت ۷۵
   • قسمت ۷۶
   • قسمت ۷۷
   • قسمت ‎⁨78 نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ۷۹ نقشه مدل بافت
   • قسمت ‎⁨۸۰ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۸۱ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۸۲ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۸۳ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۸۴ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۸۵ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۸۶ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۸۷ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۸۸ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۸۹ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۰ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۱ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۲ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۳ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۴ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۵ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۶ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۷ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۸ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۹۹ نقشه مدل بافت⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۰۰ نقشه مدل بافت⁩.
  • درس هفتم
   • قسمت ‎⁨۱۰۱ مقدمه⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۰۲ بافت پاپوش⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۰۳ بافت پاپوش نوزاد (روش اول)⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۰۴ بافت بندینک برای پاپوش⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۰۵ بافت پاپوش نوزاد ( روش دوم)⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۰۶ بافت پاپوش نوزاد ( روش سوم)⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۰۷ بافت چکمه⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۰۸ یک مدل پاپوش⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۰۹ جوراب و پاپوش⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۱۰ بافت صندل⁩.
  • درس هشتم
   • قسمت ‎⁨۱۱۱ مقدمه⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۱۲ بافت کشباف⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۱۳ بافت انواع جادکمه (جادکمه ریز و کوچک)⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۱۴ بافت انواع جادکمه (جادکمه درشت یا بزرگ)⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۱۵ بافت انواع جادکمه (جادکمه بندینکی)⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۱۶ بافت انواع جادکمه (جادکمه عمود)⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۱۷ بافت انواع جادکشمه (جادکمه افقی)⁩.
  • درس نهم
   • قسمت ‎⁨118 مقدمه⁩.
   • قسمت ۱۱۹ نمونه بافت چند مدل لباس
   • قسمت ‎⁨۱۲۰ نمونه بافت چند مدل تاپ⁩.
   • قسمت ‎⁨۱۲۱ بافت شلوار⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۲ توضیحاتی درباره بافت لباس از پایین⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۳ روش بافت پشت لباس (حلقه)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۴ بافت قسمت جلو (یقه)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۵ روش بافت آستین و تاج آن⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۶ روش وصل تکه های لباس⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۷ روش های گره زدن نخ⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۸ اصول بافت بلوز و ژاکت⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۹ الگوی یقه گرد و هفت جلو بسته⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۰ الگوی هلال پشت یقه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۱ بافت لباس( کت)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۲ بافت بلوز⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۳ بافت پیراهن بدون آستین⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۴ ژورنال بافت لباس⁩
  • درس دهم
   • قسمت ‎⁨135 مقدمه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۶ نمونه بافت پیراهن نوزاد⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۶ نمونه بافت نیم تنه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۷ نقشه خوانی بافت لباس از یقه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۸ دو نمونه بافت لباس از یقه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۹ بافت دامن چند طبقه برای پیراهن دخترانه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۰ بافت بلوز پسرانه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۱ بافت سارافون⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۲ یک مدل بافت لباس دخترانه از یقه⁩
   • قسمت 143 نمونه بافت چند مدل بلوز و پیراهن
   • قسمت 144 بافت لباس کودک
   • قسمت 145 ادلمه بافت لباس کودک
   • قسمت 146 ژورنال
  • درس یازدهم
   • قسمت ‎⁨۱۴۷ مقدمه⁩
   • قسمت 148.
   • قسمت ‎⁨149 روش اندازه گیری برای کلاه⁩
   • قسمت ‎⁨150 بافت کلاه (دخترانه و پسرانه)⁩
   • قسمت ‎⁨151 بافت کشباف برای کلاه⁩
   • قسمت ‎⁨152 روش دوم بافت کلاه دخترانه، مرحله اول⁩
   • قسمت ‎⁨153 بافت چین لبه کلاه، مرحله دوم⁩
   • قسمت ‎⁨154 بافت چین های تزئینی⁩
   • قسمت ‎⁨155 بافت کلاه زنانه⁩
   • قسمت ‎⁨156 بافت کلاه زنانه⁩
   • قسمت ‎⁨157 بافت شال گردن⁩
   • قسمت ‎⁨158 بافت کلاه و شال⁩
   • قسمت ۱۵۹
   • قسمت ۱۶۰
  • درس دوازدهم
   • قسمت ۱۶۱ مقدمه
   • قسمت ‎⁨162 نمونه بافت دامن⁩
   • قسمت ‎⁨163 بافت دامن⁩
   • قسمت ‎⁨164 بافت کشباف برای دستکش (پایه کوتاه مدور)⁩
   • قسمت ‎⁨165 بافت محل انگشتان دستکش⁩
   • قسمت 166 بافت انگشت شصت دستکش
   • قسمت 167 بافت دامن چند طبقه
   • قسمت ۱۶۸ ژورنال
  • درس سیزدهم
   • قسمت ۱۶۹ مقدمه
   • قسمت ‎⁨۱۷۰ اساس و شالوده بافت اشارپ (شال)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۷۱ روش دوم بافت اشارپ⁩
   • قسمت ‎⁨۱۷۲ روش ریشه زدن اشارپ⁩
   • قسمت ‎⁨۱۷۳ نقشه خوانی اشارپ (دو مدل)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۷۴ نمونه بافت اشارپ (دو مدل)⁩
   • قسمت ‎ ۱۷۵‎⁨اصول بافت یک مدل اشارپ⁩.
   • قسمت 176 اصول بافت یک مدل اشارپ
   • قسمت ۱۷۷ اصول بافت یک مدل اشارپ
   • قسمت ۱۷۸ اصول بافت یک مدل اشارپ
  • درس چهاردهم
   • قسمت ۱۷۹ مقدمه
   • قسمت ‎⁨۱۸۰ بافت پم پم یا منگوله⁩
   • قسمت ۱۸۱ استفاده از دستگاه آسان باف
   • قسمت ‎⁨۱۸۲ بافت جت سوزنی (تل سر و گل آفتابگردان)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۸۳ بافت نوار تزئینی (برای بند کیف یا تزئین روی لباس)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۸۴ بافت گیس باف (نوار تزئین روی لباس)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۸۵ بافت چند رنگ در طول بافت⁩
   • قسمت ‎⁨۱۸۶ بافت دو رنگ همزمان نخ⁩
   • قسمت ‎⁨۱۸۷ استفاده همزمان پارچه و بافت (برای لباس و رومیزی)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۸۸ بافت لیف عروسکی⁩
   • قسمت ۱۸۹ ترکیب پارچه و بافت
   • قسمت ۱۹۰ اکسسوری
  • درس پانزدهم
   • قسمت ۱۹۱ مقدمه
   • قسمت ‎⁨۱۹۲ بافت کیف با استفاده از تزئینات پولک (روش اول)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹۳ بافت کیف (روش دوم)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹۴ استفاده از مروارید در بافت⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹۵ بافت با کاموای حلقوی بافت (بدون استفاده از قلاب)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹۶ بافت عروسکی با دایره بافی⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹۷ بافت یک مدل کیف⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹۸ بافت دو مدل کیف⁩
  • درس شانزدهم
   • قسمت ۱۹۹ مقدمه
   • قسمت 200 ماندالا بافی
   • قسمت 201 ترکیب پارچه با بافت
   • قسمت 202 روش شستشوی بافت
   • قسمت 203 روش نگهداری بافت
   • قسمت 204 پایان
  • آلبوم قلاب بافی
   • قسمت آلبوم قلاب بافی

  • درس اول
   • قسمت 1 مقدمه
   • قسمت 2 وسایل مورد نیاز برای بافندگی دو میل
   • قسمت 3 روش گرفتن نخ در دست
   • قسمت 4 روش گرفتن میل در دست
   • قسمت 5 روش سر انداختن به روش اروپایی
   • قسمت 6 روش سر انداختن دو میل
   • قسمت 7 روش بافت از زیر
   • قسمت 8 روش بافت از رو
   • قسمت 9 روش شمردن ردیف های بافت
   • قسمت 10 روش کور کردن دانه های بافت
   • قسمت 11 روش بافت رکن یا ابری
   • قسمت 12 روش بافت کشباف
   • قسمت 13 روش کور کردن کشباف
   • قسمت 14 روش بافت جودانه
   • قسمت 15 روش بافت گندمی یا دانه برنجی
   • قسمت 16 روش بافت شطرنجی
   • قسمت 17 اضافه کردن به بافت( سرانداختن)
  • درس دوم
   • قسمت 18 مقدمه
   • قسمت 19 روش اندازه گیری لباس
   • قسمت 20 روش سر انداختن و بافت لباس
   • قسمت 21 روش زدن حلقه آستین در لباس
   • قسمت 22 روش گره زدن نخ به کلاف بعدی
   • قسمت 23 روش بافت سرشانه و یقه پشت
   • قسمت 24 روش بافت یقه جلو
   • قسمت 25 روش بافت سجاف یقه جدا
   • قسمت 26 روش اتصال لباس
   • قسمت 27 روش بافت استین
   • قسمت 28 نمونه بافت
   • قسمت 29 جدول سایز اندام
   • قسمت 30 الگوی بافت لباس
   • قسمت 31 الگوی بافت لباس
   • قسمت 32 الگوی بافت لباس
   • قسمت 33 الگوی بافت لباس
   • قسمت 34 الگوی بافت لباس
  • درس سوم
   • قسمت 35 مقدمه
   • قسمت 36 روش بافت بالا تنه برای یقه کشباف
   • قسمت 37 روش بافت کشباف یقه
   • قسمت 38 روش دوخت یقه کشباف
   • قسمت 39 نقشه مدل بافت
   • قسمت 40 نقشه مدل بافت
   • قسمت 42 نقشه مدل بافت
   • قسمت 43 نقشه مدل بافت
   • قسمت 44 نقشه مدل بافت
   • قسمت 45 نقشه مدل بافت
   • قسمت 46 نقشه مدل بافت
   • قسمت 41 نقشه مدل بافت
   • قسمت 47 نقشه مدل بافت
   • قسمت 48 نقشه مدل بافت
   • قسمت 49 نقشه مدل بافت
  • درس چهارم
   • قسمت 50 مقدمه
   • قسمت 51 روش اندازه گیری برای یقه هفت
   • قسمت 52 روش کور کردن یقه هفت
   • قسمت 53 بافت سجاف یقه هفت
   • قسمت 54 روش دوم بافت یقه هفت
   • قسمت 55 روش سوم بافت یقه هفت جدا
   • قسمت 56 روش بافت یقه هفت سجاف سرخود
   • قسمت 57 روش بافت سجاف جلوباز همراه با یقه هفت
   • قسمت 57 نقشه مدل بافت
   • قسمت نقشه مدل بافت58
   • قسمت نقشه مدل بافت59
   • قسمت نقشه مدل بافت60
   • قسمت نقشه مدل بافت61
   • قسمت نقشه مدل بافت62
   • قسمت نقشه مدل بافت63
   • قسمت نقشه مدل بافت64
  • درس پنجم
   • قسمت 65 مقدمه
   • قسمت 66 توضیحاتی درباره یقه خشتی همراه با آستین افتاده
   • قسمت 67 بافت یقه خشتی
   • قسمت 68 بافت آستین
   • قسمت 69 توضیحاتی درباره بافت یقه آرشال جلو باز
   • قسمت 70 بافت یقه آرشال جلو باز
   • قسمت 71 نمونه بافت
   • قسمت 72 بافت یقه ب.ب و یقه 4 سانتی
   • قسمت 73 بافت یقه آرشال
  • درس ششم
   • قسمت 74 مقدمه
   • قسمت 75 بافت جوراب (قسمت پاشنه)
   • قسمت 76 بافت جوراب (قسمت پنجه)
   • قسمت 77 بافت جوراب بدون درز (قسمت پنجه)
   • قسمت 78 روش تبدیل کردن بافت به پنج میل
   • قسمت 79 بافت پاشنه جوراب
   • قسمت 81 بافت شلوار
   • قسمت 80 توضیحاتی درباره بافت شلوار
   • قسمت ‎⁨۸۲ بافت لباس یکسره نوزاد (روش اول)⁩
   • قسمت ‎⁨۸۳ بافت لباس یکسره نوزاد (روش دوم)⁩
   • قسمت ‎⁨۸۴ توضیحاتی درباره بافت دستکش⁩
   • قسمت ‎⁨۸۵ بافت ساق دست⁩
   • قسمت ‎⁨۸۶ بافت انگشت شصت دستکش⁩
   • قسمت ‎⁨۸۷ بافت بقیه انگشتان دست⁩
   • قسمت ‎⁨۸۸ جدول اندازه جوراب ها⁩
   • قسمت ‎⁨۸۹ بافت دستکش 5 انگشتی⁩
   • قسمت ‎⁨۹۰ بافت جوراب و پاپوش بزرگسال⁩
   • قسمت ۹۱ بافت کفش
  • درس هفتم
   • قسمت ۹۲ مقدمه
   • قسمت ‎⁨۹۳ توضیحاتی درباره بافت جیب⁩
   • قسمت ‎⁨۹۴ بافت جیب سجاف سرخود (روش اول)⁩
   • قسمت ‎⁨۹۵ بافت جیب سجاف جدا (روش دوم)⁩
   • قسمت ‎⁨۹۶ بافت کیسه جیب⁩
   • قسمت ‎⁨۹۷ بافت جیب عمودی⁩
   • قسمت ‎⁨98 بافت جیب اریب (کج)⁩
   • قسمت ‎⁨99 توضیحات درباره بافت جیب رو⁩
   • قسمت ‎⁨100 نقشه مدل بافت⁩
   • قسمت ‎⁨101 نقشه مدل بافت⁩
   • قسمت ‎⁨102 نقشه مدل بافت⁩
   • قسمت ‎⁨103 نقشه مدل بافت⁩
   • قسمت ‎⁨104 نقشه مدل بافت⁩
   • قسمت ‎⁨105 نقشه مدل بافت⁩
   • قسمت ‎⁨106 نقشه مدل بافت⁩
   • قسمت ‎⁨107 نقشه مدل بافت⁩
   • قسمت ‎⁨108 نقشه مدل بافت⁩
  • درس هشتم
   • قسمت ۱۰۹ مقدمه
   • قسمت ‎⁨۱۱۰ اندازه گیری کلاه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۱۱ بافت کلاه هشت پر⁩
   • قسمت ‎⁨۱۱۲ بافت چند مدل کلاه بزرگسال⁩
   • قسمت ‎⁨۱۱۳ بافت کلاه لبه دار⁩
   • قسمت ۱۱۴ بافت کیف
  • درس نهم
   • قسمت ۱۱۶ مقدمه
   • قسمت ‎⁨۱۱۷ توضیحاتی درباره بافت لباس از یقه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۱۸ بافت لباس از یقه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۱۹ روش بافت کت کلاه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۰ نمونه بافت⁩
  • درس نهم
  • درس دهم
   • قسمت ۱۲۱ مقدمه
   • قسمت ‎⁨۱۲۲ بافت پاپوش چکمه ای⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۳ بافت پاپوش نوزاد⁩
   • قسمت ۱۲۴ ⁨بافت کلاه روسری⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۵ بافت بندهای بدون درز کلاه روسری⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۶ بافت سیسمونی نوزاد⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۷ بافت سیسمونی نوزاد⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۸ بافت سیسمونی نوزاد⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲۹ بافت سیسمونی نوزاد⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۰ بافت سیسمونی نوزاد⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۱ روش بافت لباس آستین رگلان⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳۲ روش بافت شلوار⁩
  • درس یازدهم
   • قسمت ۱۳۳ مقدمه
   • قسمت ۱۳۴ بافت دامن ترک
   • قسمت ‎⁨135 بافت دامن کلوش⁩
   • قسمت ‎⁨136 بافت دامن پلیسه⁩
   • قسمت ‎⁨137 بافت یک مدل شنل⁩
  • درس دوازدهم
   • قسمت ۱۳۸ مقدمه
   • قسمت ‎⁨‎⁨ بافت طرح پاپیونی⁩۱۳۹
   • قسمت ‎⁨۱۴۰ بافت پیچ (ساده)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۱ بافت پیچ (ماری)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۲ بافت پیچ (شاخه گاوی)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۳ بافت پیچ (چشمی)⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۴ بافت پیچ حصیری⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۵ بافت کشباف دولا⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۶ بافت دوبل⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۷ بافت شال گردن فانتزی⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۸ بافت حصیری کج را⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴۹ بافت شمع گل پروانه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۵۰ بافت مروارید و پولک در بافت⁩
   • قسمت ‎⁨۱۵۱ دو رنگه بافی⁩
   • قسمت ‎⁨152 بافت برگ⁩.
   • قسمت ‎⁨153 بافت لانه زنبوری⁩
   • قسمت ‎⁨154 بافت اسموک بافی⁩
  • درس سیزدهم
   • قسمت ۱۵۵ مقدمه
   • قسمت ‎⁨۱۵۶ سر گرفتن دانه رها شده⁩
   • قسمت ‎⁨۱۵۷ روش شستشو و اتو کردن بافت ها⁩
   • قسمت ‎⁨۱۵۸ روش گرفتن دانه با تصویر⁩
   • قسمت ‎⁨۱۵۹ توضیحات شستشوی بافت⁩
   • قسمت ‎⁨۱۶۰ توضیحات نگهداری بافت⁩
   • قسمت ‎⁨۱۶۱ پایان⁩
  • آلبوم دومیل
   • قسمت آلبوم دومیل
نظر خود را بنویسید

نظرات کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است