درباره دوخت برتر

دوخت برتر سعی دارد که رشته خیاطی را در سطح کشوردر جهت اصولی و علمی شدن متحول کند و الگو سازی انواع لباس را برای هنرجویان این رشته آموزش دهد تا سطح آموزش این رشته در سراسر کشور یکسان شود.